Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • szkoła1

  szkoła1

  sobota, 23, sierpień 2014 22:35
 • szkoła2

  szkoła2

  sobota, 23, sierpień 2014 22:36
 • szkoła3

  szkoła3

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła4

  szkoła4

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła5

  szkoła5

  sobota, 23, sierpień 2014 22:38
 • szkoła6

  szkoła6

  niedziela, 24, sierpień 2014 11:54
 • szkoła7

  szkoła7

  sobota, 27, wrzesień 2014 22:41

Start

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

ZMIANY DOTYCZĄCE wszystkich uczniów

 

§  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

§  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (sala 09), a rodzice/opiekunowie niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

§  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

§  Opiekunowie odprowadzający nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły. Dzieci udają się bezpośrednio do świetlicy szkolnej lub sali lekcyjnej.

 

§  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

1.    Każda klasa na czas epidemii otrzymuje salę lekcyjną, w której będą prowadzone wszystkie lekcje z wyłączeniem informatyki, w-f i grup językowych.

 

4a

4b

4c

5a

6a

6b

6c

7a

7b

7c

8a

8b

s.24

s.39

s.37

s.27

s.32

s.28

s.26

s.36

s.25

s.40

s.38

s.31

 

 

2.    Klasy będą wychodziły co drugą przerwę na korytarz i przebywały
 w wyznaczonych sektorach.

 

 

4a

5a

6b

6c

7b

I piętro

s.24

s.27

s.28

s.26

s.25

Przerwa na korytarzu po lekcji

1, 3, 5,

 2, 4, 6

1, 3, 5,

1, 3, 5,

 

2, 4, 6

 

 

 

 

4b

4c

6a

7a

7c

8a

8b

II piętro

s.37

s.39

s.32

s.36

s.40

s.38

s.31

Przerwa na korytarzu po lekcji

2, 4, 6

2, 4, 6

1, 3, 5,

1, 3, 5,

1, 3, 5,

1, 3, 5,

2, 4, 6

 

3.    Zaleca się, aby w czasie przebywania na korytarzu i przemieszczania się po szkole uczniowie zakrywali usta i nos.

 

4.    Wyznaczone są przerwy obiadowe dla poszczególnych klas.

 

Godzina

Klasa

11:00 – 11:10

1a, 1b

11:10 – 11:20

1c, 2a

11:20 – 11:30

2b, 2c

12:00 – 12:10

„0”, 3a

12:10 – 12:20

3b, 3c

 

Godzina

Klasa

11:35

4a, 4b, 4c, 5a

12:35

6a, 6b, 6c, 7a

13:35

7b, 7c, 8a, 8b

 

 5.    Zaraz po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek umyć ręce wodą i mydłem lub je zdezynfekować.

 

6.    Zaleca się, aby uczniowie miejscowi przychodzili do szkoły nie wcześniej, niż na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.

 

7.    Uczniowie po godzinie 8.00 udają się do swoich klas i tam czekają na rozpoczęcie lekcji.

 

 

 

Informacja o wejściu i wyjściu ze szkoły

 

 

 

1.    Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.

 

2.    Uczniowie klas 1-3 odprowadzani przez rodziców, wchodzą do szkoły głównym wejściem, udają się bezpośrednio do klasy i pozostają pod opieką wychowawców. Również w ich przypadku zaleca się, aby dzieci były przyprowadzane dopiero po godzinie 8.00.

 

3.    Zaleca się, aby uczniowie klas 1-3, byli odbierani przez rodziców/opiekunów po dzwonku na lekcję, tj. odpowiednio o godzinie 12:00 i 13:00. W czasie przerwy uczniowie przygotowywani będą do odbioru (pakują plecaki, porządkują miejsce pracy, ubierają się i pozostają pod opieką nauczyciela).

 

4.    Wyznaczona osoba dyżurująca przy drzwiach odprowadzi dziecko do rodziców/opiekunów.

 

5.    Rodzice/opiekunowie dzieci z oddziału przedszkolnego przyprowadzają
i odbierają dzieci wejściem zewnętrznym od strony hali (dzieci dowożone lub obojga rodziców pracujących czekają na odwozy lub odbiór w świetlicy szkolnej). Po godzinie 13.00 rodzice odbierają dzieci głównym wejściem.

 

 

Informacja o dożywianiu

 

W związku z epidemią zmienia się forma wykupywania obiadów.

 

1.    Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.

 

2.    Rodzice klas 0-2 zainteresowani dożywianiem dziecka przygotowują
w kopercie odpowiednią kwotę oraz informacje, które danie dziecko ma wykupić.

 

3.    Pani intendentka w pierwszym tygodniu wejdzie do klas 0-2, odbierze od dzieci kopertę, pokwitowanie i resztę wyda dziecku w kopercie, a kartę obiadową otrzyma wychowawca klasy.

 

4.    Dzieci z pozostałych klas będą wykupywały obiady bezpośrednio u pani intendentki przed lekcjami i po lekcjach oraz na wyznaczonych przerwach (możliwe jest wykupienie obiadów również w czasie lekcji).

 

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

 

Realizowane projekty