Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • szkoła1

  szkoła1

  sobota, 23, sierpień 2014 22:35
 • szkoła2

  szkoła2

  sobota, 23, sierpień 2014 22:36
 • szkoła3

  szkoła3

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła4

  szkoła4

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła5

  szkoła5

  sobota, 23, sierpień 2014 22:38
 • szkoła6

  szkoła6

  niedziela, 24, sierpień 2014 11:54
 • szkoła7

  szkoła7

  sobota, 27, wrzesień 2014 22:41

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

SZKOŁA PODSTAWOWA

W DESZCZNIE

 

 

 

Program jest zgodny z Podstawą prawną - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018r. Poz. 939)

 

 

I.                   GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

 

Przedstawiony program ukazuje celowość działań edukacyjno-wychowawczych w pracy z uczniami do osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej w zakresie emocjonalnym i społecznym. Dobrane tematy i metody pracy, dostosowane do rzeczywistych możliwości rozwojowych uczniów, przyczynią się do poszerzenia przez nich wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego człowieka.

 

Wolontariat szkolny to bowiem bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

 

Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

 

 

 

 

II.                CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 

 

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

 

3. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

 

4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

 

5. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia.

6. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

7. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

8. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych.

 9. Rozwijanie zainteresowań.

 

10. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego

 

11. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń

12. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu

 

 

 

 

III.             OBSZARY DZIAŁANIA:

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

 

środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne.

 

 

1.      Środowisko szkolne:

 

Ø  Zorganizowanie dla uczniów klas I-III zabaw konkursowych z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

 

Ø  Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach koleżeńskich korepetycji.

 

Ø  Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych. np.: „Czytanie dzieciom”, „Bezpieczny Pierwszak”

 

2.      Środowisko pozaszkolne

 

Akcje charytatywne wspierające:

 

Ø  Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu,

Ø  Schronisko dla Zwierząt w Gorzowie Wlkp.,

Ø  Hospicjum im. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.,

Ø  PCK.

 

Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego.

 

 

 

IV.             REALIZOWANE ZADANIA:

 

 1. Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.

 

 1. Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.

 

 1. Poznanie obszarów pomocy.

 

 1. Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.

 

 1. Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

 

 1. Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.

 

 1. Zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Koła Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez

 

nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.

 

 1. Systematyczne zebrania członków wolontariatu.

 

 1. Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z miejscową parafią.

 

 1. Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.

 

 1. Monitorowanie działalności wolontariuszy.

 

 

 

V.                SYSTEM REKRUTACJI

 

 1. Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę szkolnego wolontariatu.

 

 1. Zamieszczenie informacji o działalności Szkolnego Koła Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.

 

 1. Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.

 

 1. Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego.

 

 1. Uznanie ucznia za wolontariusza wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

 

świadczenie wykonywane musi być dobrowolne,

 

osoba świadcząca pomoc nie może otrzymywać gratyfikacji pieniężnej.

 

 1. Rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy pochwalne, a sami wyróżnieni dyplomy.

 

 

 

 

VI.             ZEBRANIA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

Spotkanie organizacyjne:

 

Ø  przybliżenie uczniom idei wolontariatu, zasad pracy i etyki działalności,

Ø  umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy,

Ø  poznanie obszarów pomocy,

Ø  poznanie zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

 

Spotkania cykliczne:

 

Ø  organizacja działań,

Ø  tworzenie projektów,

Ø  uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego,

Ø  monitorowanie działalności wolontariuszy,

Ø  wymiana doświadczeń.

 

 

 

VII.          PRAWA WOLONTARIUSZA

 

1.      Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

 

2.      Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym naukę                        w szkole i pomocy w domu.

 

3.      Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych opiekunów Wolontariatu Szkolnego.

 

4.      Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.

 

 

5.      Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.

 

6.      Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

 

 

7.      Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

 

 

VIII.       OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 

1.      Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

 

2.      Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza.

 

3.      Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.

 

4.      Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

 

 

Ø  zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,

 

Ø  zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

Ø  zasada troski o los słabszych,

 

Ø  zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

 

 

IX.             CECHY WOLONTARIUSZA:

 

Ø  optymizm i chęć do działania

 

Ø  motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

 

Ø  umiejętność wygospodarowania wolnej chwili

 

Ø  odwaga, empatia i otwartość

 

Ø  odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,

Ø  cierpliwość kultura osobista

 

Ø  współdziałanie

 

Ø  tolerancja i akceptacja

 

Ø  dążenie do samodoskonalenia się.

 

 

X.                KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA:

 

 

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 


 

 

 

  XI.             SPOSOBY EWALUACJI

 

Ø  ankieta dla wolontariuszy;

 

Ø  sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu na koniec roku szkolnego,

Ø  rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze,

 

Ø  informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły z przeprowadzonych przez wolontariusz działań,

 

Ø  podziękowania od instytucji,

 

XII.          PLANOWANE EFEKTY

 

Ø  Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Ø  Wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.

 

Ø  Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych.

 

Ø  Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.

 

Ø  Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.

 

Ø  Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym.

 

 

XIII.        NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

 

Ø  Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.

 

Ø  Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

 

Ø  List gratulacyjny do Rodziców.

 

Ø  Wpis na świadectwie ukończenia szkoły o działalności ucznia w szkolnej organizacji działającej na rzecz społeczeństwa opartej na zasadzie wolontariatu.

 

 

 

 

 

Realizowane projekty