Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • szkoła1

  szkoła1

  sobota, 23, sierpień 2014 22:35
 • szkoła2

  szkoła2

  sobota, 23, sierpień 2014 22:36
 • szkoła3

  szkoła3

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła4

  szkoła4

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła5

  szkoła5

  sobota, 23, sierpień 2014 22:38
 • szkoła6

  szkoła6

  niedziela, 24, sierpień 2014 11:54
 • szkoła7

  szkoła7

  sobota, 27, wrzesień 2014 22:41

WSO

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY

 

Ocenianie szkolne

Zespołu Szkół w Deszcznie

 

 
Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07. 09 2004 r. wraz ze zmianami tego rozporządzenia z dnia 24. 10. 2005 r. i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 08.09. 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 
 
I.                Strategia oceniania.
Podstawowym celem poniższego systemu jest rozpoznanie przez nauczycieli i uczniów poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania oraz formułowanie ocen. Za najistotniejszy środek do realizacji tych założeń uważamy nową zasadę wyliczania oceny końcowej ( semestralnej i rocznej), która w większym stopniu premiuje osiągnięcia ucznia niż karze za porażki.
1)     Wymagania edukacyjne (programowe) są to zamierzone osiągnięcia uczniów. Zadaniem nauczyciela jest wyodrębnienie wymagań na poszczególnych etapach i poszczególnych zajęciach.
2)  Rejestr wymagań dla poszczególnych przedmiotów obejmuje dwa poziomy: podstawowy (P) i ponadpodstawowy (PP).
a)     Wymagania podstawowe (P) obejmują wiadomości i umiejętności, które są:
- stosunkowo łatwe do opanowania,
- najpewniejsze i najdonioślejsze naukowo,
- całkowicie niezbędne w dalszej nauce,
- bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej,
- są wyznaczone przez główne cele i centralne elementy materiału nauczania.
b)   Wymagania ponadpodstawowe (PP) obejmują wiadomości i umiejętności, które są:
- złożone, mniej przystępne niż zaliczone do podstawowych wymagań,
- przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce,
- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej,
- stanowią pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, a ich opanowanie jest uzależnione od opanowania wymagań podstawowych.
3)   Wymagania programowe na poszczególne etapy i oddziały wypracowują zespoły przedmiotowe.
4)   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej - przedmiotowy system oceniania.
5)   Nauczyciele nie mogą zmieniać wymagań i zasad oceniania w trakcie roku szkolnego.
6)   W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następująca minimalną ilość ocen bieżących:
 
Liczba godzin zajęć danego
przedmiotu tygodniowo
Minimalna ilość ocen w semestrze
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
 
Sposoby sprawdzania zależne są od specyfiki przedmiotu i określane w PSO.
 
II.              Cele wewnątrzszkolnego oceniania.
1)     Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępie w tym zakresie.
2)     Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.
3)     Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4)     Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5)     Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
III.            Zakres wewnątrzszkolnego oceniania.
1)     Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie (semestralne)
2)     Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
3)  Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.
IV.            1 a) Podstawowe zasady oceniania:
- Ocenianie służy określaniu poziomu uzyskiwanych przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz wspieraniu jego rozwoju dzięki tworzeniu przez szkołę, przy współpracy z uczniami i rodzicami, projektów działań odpowiednich do rozpoznanej sytuacji ucznia (zespołu klasowego).
- Oceniamy umiejętności i wiadomości, stosując taksonomię ABC Bolesława Niemierki.
- Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się.
- Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej.
- Rodzicom i uczniom są znane metody i narzędzia, którymi będzie sprawdzany poziom kompetencji (wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów).
- Stosuje się różnorodne metody sprawdzania osiągnięć w zależności od specyfiki przedmiotu. Osiągnięcia sprawdzane są przy pomocy narzędzi skonstruowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego i wychowawczego.
- Prace klasowe (np. z danego działu programowego), sprawdziany i kartkówki są do wglądu rodziców u nauczyciela przedmiotu w ciągu danego roku szkolnego.
- Kartkówka powinna zawierać tylko zagadnienia omawiane na 2-3 ostatnich lekcjach i powinna trwać nie dłużej niż 15 minut.
- Sprawdzian dotyczy zagadnień z większej partii materiału, ale nie całości działu.
- Oceny są jawne i opatrzone odpowiednim komentarzem przez nauczyciela.
- Nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, odpowiedź czy inną formę sprawdzania umiejętności i wiedzy.
- Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów z uwzględnieniem uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
- Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.
- Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
- Nie należy stawiać ocen za brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, przyborów, stroju). Szczegółowe regulacje zawierają przedmiotowe systemy oceniania.
- Na ocenę osiągnięć poznawczych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, pozycja społeczna rodziców i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.
- W szkole stosuje się stopnie szkolne nie tylko za spełnianie kryteriów wymagań programowych, ale także dotyczące pozostałych kryteriów oceniania m.in. wkład własny, aktywność itp.
- W ocenianiu należy stosować pełną skalę stopni szkolnych (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny) z wyjątkiem muzyki, plastyki (szczegóły są ujęte w przedmiotowym systemie oceniania tych przedmiotów).
 
III.     1 b) Ocenianie śródsemestralne.
- Nauczyciel przedmiotu (zajęcia) określa wynikające ze specyfiki przedmiotu i jego wymiaru godzin formy i liczbę zadań (pensum) obowiązujących każdego ucznia w danym semestrze (liczba wypowiedzi ustnych i pisemnych), dba o zachowanie proporcji między wypowiedziami ustnymi i pisemnymi. Informuje uczniów i rodziców o liczbie obowiązujących zadań na początku każdego semestru.
- W przypadku nieuczestniczenia w którejś z obowiązujących procedur oceniania, bez względu na jego przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w ciągu dwóch tygodni, licząc od pierwszego dnia pobytu w szkole, poza systemem lekcyjnym w wyznaczonym przez nauczyciela dniu tygodnia i godzinie.
- W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej zgodnie z poprzednim zapisem procedury oceniania, nauczyciel ma prawo ocenić jako niespełnienie wymagań koniecznych do dalszego kształcenia, co jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
- Jeżeli uczeń opuścił przynajmniej 50% zajęć z danego przedmiotu nauczania, może to stanowić podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu.
- W okresie trzech tygodni przed klasyfikacją (semestralną i roczną) należy ograniczyć do minimum przeprowadzanie wszystkich form sprawdzania osiągnięć, obejmujący zakres szerszy niż trzy jednostki tematyczne.
Uwaga:
 1. Zespoły przedmiotowe wypracują formę i sposób zaliczenia na ocenę cząstkową stosownie do specyfiki zajęć edukacyjnych.
 2. Zespoły przedmiotowe przyporządkują ocenom cząstkowym odpowiednią, jednakową wagę.
 3. Zespół przedmiotowy nauczania zintegrowanego wypracuje dokument będący opisową, śródsemestralną informacją o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce, stosując inne określenia oceny opisowej niż tradycyjne stopnie szkolne.
 4. Bieżące ocenianie śródsemestralne uczniów klas I-III może być autorskim rozwiązaniem nauczyciela, jeśli tylko spełnia warunki oceny pozytywnej:
- jasne określenie wymagań,
- dokładne przedstawienie uczniom i ich rodzicom stosowanego sposobu oceniania,
- ocenianie następuje jak najczęściej w jak najbardziej różnorodnych formach,
- każda ocena jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela,
- ocenianie jest systematyczne.
III.    1 c) Ocenianie semestralne (śródroczne).
- Klasyfikowanie semestralne (śródroczne) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
- Klasyfikowanie semestralne przeprowadza się raz w roku szkolnym - ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych.
- Klasyfikowanie semestralne (śródroczne) przeprowadza się począwszy od klasy I szkoły podstawowej, w klasach I-III jest to klasyfikacyjna ocena opisowa. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej klasyfikowanie semestralne przeprowadza się wg procedury opisanej poniżej.
 
Poszczególnym ocenom cząstkowym z danego przedmiotu nadaje się odpowiednią „wagę":
 
Rodzaj oceny cząstkowej
Waga oceny
 Aktywność na lekcji
Praca domowa
 
*1
Praca projektowa
Kartkówka (trzy ostatnie lekcje)
  Odpowiedź ustna
 
*2
 Praca klasowa
       Sprawdzian (większa partia materiału)
 Praca przy komputerze
    Próbny egzamin gimnazjalny i sprawdzian SP
   Testy egzaminacyjne jako prace klasowe
 
*3
 
 
Zespoły przedmiotowe przyporządkują wagi ocenom cząstkowym stosownie do specyfiki zajęć.
Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych
Etap konkursu
Ocena
Waga oceny
    Udział w konkursie rejonowym
Cel
*3
    Finalista i laureat konkursu przedmiotowego
 
Ocena celująca na koniec roku, bez względu na średnią ważoną
 
 
Uczestnictwo w innych konkursach i zawodach sportowych wypracują zespoły przedmiotowe.
Przykład
Uczeń na lekcjach chemii otrzymał następujące oceny w pierwszym semestrze:
 
Praca klasowa
Kartkówka
Projekt
Aktywność
 
Ocena
2
3
4
5
Waga oceny
*3
*2
*2
*1
Suma wszystkich wag:3+2+2+1=8
Razem
2*3=6
3*2=6
4*2=8
5*1=5
 
 
Ocenę semestralną obliczamy  = 3,125 - średnia ważona- po zaokrągleniu - dostateczny
Tabela zaokrąglania
Średnia ważona
Ocena
1 - 1,50
Niedostateczna
1,51 - 2,50
Dopuszczająca
2,51 - 3,50
Dostateczna
3,51- 4,50
Dobra
4,51 - 5,50
Bardzo dobra
5,51 - 6
Celująca
 
Przeliczanie punktów z ocenianych prac uczniów na oceny
 
Punkty przeliczone na %
(z max liczby punktów)
Ocena
0% - 29%
Niedostateczna
30% - 49%
Dopuszczająca
50% - 69%
Dostateczna
70% - 84%
Dobra
85% - 94%
Bardzo dobra
95% - 100%
Celująca
 
- Nauczyciel ma prawo wystawić uczniowi ocenę o jedną niższą niż wynikająca z przeliczenia, w przypadku, gdy liczba ocen niedostatecznych w roku szkolnym będzie wyższa od 50% ogółu uzyskanych ocen.
- Na miesiąc przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów (zajęć) i zachowania, wystawiona ocena nie może być niższa niż przewidywana. Rodziców można informować pisemnie, telefonicznie, listownie lub osobiście.
            - Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Zasady i kryteria ocen znajdują się w załączniku do Statutu Szkoły.
            - Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
            - Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali ocen:
      Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne
 
- Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
      - Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
      - Uczeń ma prawo do poprawienia jednej oceny z danej formy oceniania ustalonej w przedmiotowym systemie oceniania, gdy liczba godzin przedmiotu w tygodniowym planie wynosi 1-3; Dwóch form przy liczbie godzin 4 i więcej. Podczas klasyfikacji końcowej (semestralnej i rocznej) brana jest pod uwagę ocena poprawiona.
      - Zespół przedmiotowy nauczania zintegrowanego wypracuje kartę oceny opisowej semestralnej i rocznej, która powinna mieć charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.
III   1d) Klasyfikacja roczna
      - Klasyfikowanie końcowe w klasach I-III SP polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny za  zachowanie.
      - Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej SP polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonym w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
      - Ocenę klasyfikacyjną roczną ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wg procedury określonej w punkcie III 1c).
           - Ocenę roczną oblicza się jako iloraz sumy ocen ważonych z całego roku przez sumę wag z całego roku.
np. pierwszy semestr - suma ocen ważonych: 53; suma wag: 15.
drugi semestr - suma ocen ważonych: 54; suma wag: 17.
Ocena roczna - (53 + 54) : (15 + 17) = 107 : 32 = 3,343  dostateczny.
*  W przypadku klasyfikacji rocznej, jeżeli uczniowi do uzyskania wyższej oceny brakuje maksymalnie 0,1 punktu, nauczyciel wystawia ocenę wyższą pod warunkiem, że postęp edukacyjny ucznia w stosunku do oceny semestralnej wynosi co najmniej 0,25. Dla takiego ucznia należy wyliczyć średnie ważone za I i II semestr.
Semestr I = 2,58; II semestr = 2,88; Ocena roczna: 2,50       Różnica: 0,38; Koniec roku - dostateczny
* Na pierwszej lekcji danego przedmiotu nauczyciel ma obowiązek przedstawić uczniom tabelę zgodną z wpisem ocen w dzienniku (oceniane formy i wagi). Uczeń powinien umieścić tę tabelę na pierwszej stronie zeszytu przedmiotowego (w tabeli umieszczamy przykładowe oceny i wyjaśniamy sposób przeliczenia na ocenę semestralną). Uczeń ma obowiązek wpisywać do tabeli swoje oceny i dokonywać wyliczeń.
            - W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowanie fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej (decyzja dyrektora na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, poradnię pedagogiczno- psychologiczną, poradnię specjalistyczną) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony"
III   1e) Warunki klasyfikacji semestralnej i rocznej
      - Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenie oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
      - Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
      - Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
III   2) Egzamin klasyfikacyjny - przeprowadzanie
a)  Uczniowie którym wyznaczono egzamin klasyfikacyjny z powodu:
    Realizowanie indywidualnego toku nauki
   Spełniania obowiązku szkoły i obowiązku nauki poza szkołą
   Usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, mają prawo do losowania zestawu zadań egzaminacyjnych w części pisemnej i ustnej.
b) Czas trwania części pisemnej egzaminu klasyfikacyjnego wynosi 60 minut. Z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, technologii informacyjnej i informatyki egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
c)  Czas przygotowania się do odpowiedzi ustnej, ćwiczeń praktycznych, odpowiedzi wynosi 20 minut.
d) Zestaw zadań do części pisemnej i ustnej dla danego przedmiotu ustala zespół przedmiotowy nauczycieli uwzględniając umiejętności i wiedzę ze wszystkich poziomów wymagań. Zestaw ćwiczeń praktycznych z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, technologii informacyjnej i informatyki ustala zespół przedmiotowy nauczycieli uwzględniając umiejętności i wiedzę ze wszystkich poziomów wymagań.
e) Uczniowie, którym rada pedagogiczna zezwoliła na składanie egzaminu w sytuacji nie klasyfikowania ich z przyczyn nieusprawiedliwionych nie mają możliwości korzystania z zapisu o którym mowa w punkcie III 2a).
f)   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawymi). W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w drugim semestrze (klasyfikacja końcowa) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
g)     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie (dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
h)  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie ucznia).
i)  W przypadku nieklasyfikowanie ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".
III   2) Ustalenie ocen klasyfikacyjnych. Warunki poprawiania.
a)    Promocja.
- Uczeń klas I-III SP otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne  w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
- Począwszy od klasy IV SP uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z wszystkich przedmiotów edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
- Uczeń, który nie spełnił tych warunków nie otrzymuje promocji i powtarza ta sama klasę.
- Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole drugi raz z rzędu ustalono naganną ocenę z zachowania.
- Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
- W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III SP na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
- Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
- Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II SP do klasy programowo wyższej również w czasie roku szkolnego.
- W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III SP na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię pedagogiczno- psychologiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów ucznia)
 
b)    Egzamin poprawkowy
- Począwszy od klasy IV SP uczeń, który w wyniku rocznej uzyskał oceny niedostateczne z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egazmin poprawkowy z tych zajęć.
 - Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
- Czas trwania części pisemnej i ustnej egzaminu jak również czas przygotowania ucznia do odpowiedzi ustnej winien odpowiadać normą określonym w stosunku do egzaminu klasyfikacyjnego.
- Układ zestawów zadań dla danego przedmiotu ustala zespół nauczycieli, uwzględniając umiejętności i wiadomości z poziomu wymagań koniecznych.
- Egzamin poprawkowy wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
- Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły:
1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3.  Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
- Nauczyciel wymieniony w punkcie 2 może być zwolniony z udziału pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcie edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
- Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustalona prze komisję. Do protokołu włącza się pisemne prace ucznia i załącza informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
- Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzamin poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
- Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzania egzaminów poprawkowych, termin składania zastrzeżeń wynosi 5 dni od daty przeprowadzenia egzaminu.
- Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
c)     Jeżeli wystawiona ocena końcowa (semestralna, roczna) z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania nie jest zgodna z przyjętym wewnątrzszkolnym systemem ocenia i sposobem przeliczania, uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, który podejmie odpowiednią procedurę. Termin zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 7 dni od daty wystawienia oceny.
d)    Promocja warunkowa.
Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia SP i Gimnazjum, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
e)    Tryb zaliczania ścieżek edukacyjnych.
Ścieżka włączona jest w zajęcia edukacyjne.
f)      Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.
g)     Przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie" z uwzględnienie tematyki dotyczącej seksualności człowieka będzie zaliczany z odrębnymi przepisami.
IV        Postanowienia końcowe
Powyższy system sprawdzania i promowania uczniów może zostać zmieniony dopiero po upływie pełnego roku szkolnego od daty jego wprowadzenia.
WSO zatwierdzono na radzie pedagogicznej dnia 30 sierpnia 2010 r.
 

Realizowane projekty