Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • szkoła1

  szkoła1

  sobota, 23, sierpień 2014 22:35
 • szkoła2

  szkoła2

  sobota, 23, sierpień 2014 22:36
 • szkoła3

  szkoła3

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła4

  szkoła4

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła5

  szkoła5

  sobota, 23, sierpień 2014 22:38
 • szkoła6

  szkoła6

  niedziela, 24, sierpień 2014 11:54
 • szkoła7

  szkoła7

  sobota, 27, wrzesień 2014 22:41

Powrót do szkoły


Informujemy, że od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły.
Rano dowóz dzieci na zajęcia jest zgodny z wcześniejszym rozkładem.


Odwozy w kierunku:
Karnin – Ciecierzyce - godzina 12:40 (tylko jeden kurs)
Brzozowiec – Trzebiszewo – godzina 13:30 (tylko jeden kurs)
Glinik, Orzelec, Ulim – 13:40 (tylko jeden kurs).


W świetlicy szkolnej mogą przebywać tylko dzieci oczekujące na odwozy autobusem szkolnym lub te, których oboje rodzice pracują poza domem. W pozostałych przypadkach rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka niezwłocznie po zakończeniu przez dzieci zajęć lekcyjnych.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych oraz zaleceniami PPSSE:


1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.


2. Codziennie uczniowie profilaktycznie będą mieli mierzoną temperaturę. Gdy rodzic nie zgadza się na pomiar temperatury zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym wychowawcę. Brak takiej informacji oznacza zgodę na mierzenie temperatury.


3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu, a rodzic powiadomiony o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).


4 .Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).


5.Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.


6.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.


7.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.


Funkcjonowanie świetlicy szkolnej:

RANO
Uczniowie dojeżdżający przebywają przed lekcjami w trzech salach świetlicowych. Po wejściu do szkoły dzieci zobowiązane są do zdezynfekowania lub umycia rąk.


Dzieci dowożone autobusem szkolnym wchodzą do szkoły dolnym wejściem i udają się do wyznaczonej świetlicy:
Klasy 0- I – sala nr 010
Klasy II – sala nr 02
Klasy III – sala nr 01 (salka katechetyczna).


O godzinie 8:00 uczniowie przebywający w świetlicy udają się do swoich sal lekcyjnych.
W przestrzeni wspólnej obowiązują maseczki.


Uczniowie miejscowi lub dowożeni przez rodziców wchodzą do szkoły górnym wejściem. Przychodzą do szkoły najwcześniej o godzinie 8:10 i odbierani są niezwłocznie po zakończeniu zajęć lekcyjnych, tj.:
11:35 – gdy uczeń ma 4 lekcje
12:32 – gdy uczeń ma 5 lekcji.


PO LEKCJACH
Po zakończonych lekcjach uczniowie oczekujący na odwozy i dzieci obojga rodziców pracujących poza domem przebywają w świetlicy szkolnej.


Świetlica podzielona jest na stałe oddziały, w których zajęcia opiekuńcze prowadzi wyznaczony nauczyciel.


W świetlicy należy zachować reżim sanitarny, uczniowie przed wejściem do sali myją lub dezynfekują ręce.


Gdy w tej samej sali świetlicowej przebywają uczniowie z dwóch różnych klas, dzieci podzielone są ze względu na przynależność do klasy i przebywają w wyznaczonym dla nich miejscu. Należy unikać kontaktów międzyklasowych.


Dzieci korzystają tylko z własnych przyborów.


KORZYSTANIE ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


Korzystanie ze stołówki szkolnej odbywa się na dotychczasowych zasadach. Uczniowie jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach.

Do czasu powrotu do szkoły uczniów klas IV-VIII obowiązuje harmonogram:

Godzina             Klasa
11:00 – 11:10    1a, 1b
11:10 – 11:20    1c, 2a
11:20 – 11:30    2b, 2c
12:05 – 12:15    „0”,

Długa przerwa


Godzina            Klasa
11:35 – 11:45    3a
11:45 – 11:55    3b
11:55 – 12:05    3c

Realizowane projekty