Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • szkoła1

  szkoła1

  sobota, 23, sierpień 2014 22:35
 • szkoła2

  szkoła2

  sobota, 23, sierpień 2014 22:36
 • szkoła3

  szkoła3

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła4

  szkoła4

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła5

  szkoła5

  sobota, 23, sierpień 2014 22:38
 • szkoła6

  szkoła6

  niedziela, 24, sierpień 2014 11:54
 • szkoła7

  szkoła7

  sobota, 27, wrzesień 2014 22:41

Powrót do szkoły- maj/czerwiec 2021

 

Organizacja zajęć w szkole:

 

§  Stosuje się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz).

 

§  Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami
w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa na przerwach (korytarze, szatnia) i w czasie przemieszczania się do innych sal.

 

 

 

Organizacja czasu przed lekcjami

 

§  Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.20. Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.

 

§  Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym i przybywający do szkoły przed godziną 8.00 udają się do wyznaczonej świetlicy szkolnej.

 

§  Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły po godzinie 8.10.

 

§  Po wejściu do szkoły należy niezwłocznie zdezynfekować lub umyć ręce wodą
z mydłem.

 

§  Nauczyciele o godzinie 8:00 przebywają z uczniami w klasach.

 

§  Po godzinie 8.00 uczniowie udają się do wyznaczonych klas i przebywają z nauczycielem przedmiotu w sali lekcyjnej do rozpoczęcia zajęć.

 

 

Organizacja przerw

 

§  Wyznacza się stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostaje jedna klasa (wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali z wyjątkiem informatyki, grupy językowej i wychowania fizycznego).

 

 

 

1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

s.11

s.12

s.29

s.10

s.9

s.21

s.14

s.13

s.18

Agata

Szymczyk

Anna

Kwiecińska

Olga Żłobińska

Celina

Nowak

Wioletta Nobert

Agata Zimna

Halina

Maciak

Anna Byczkowska

Dagmara

Mażul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

4c

4b

5a

6a

6b

6c

7a

7b

7c

8a

8b

s.24

s.37

s.39

s.27

s.32

s.28

s.26

s.36

s.25

s.40

s.38

s.31

K.

Latuska

A.

Czujko

A.

Atroszko-Szlachto

wicz

J.

Mieczko

wska-Cieślak

L.

Wróbel

S.

Byczkowski

P.

Nowaczyk

A.

Trocka

D.

Wojcie

chowska

A.

Pluta

M.

Dróżdż

M.

Horodecka

 

 

§  Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

 

§  W klasach IV-VIII nauczyciele kończący daną lekcję wychodzą z uczniami na korytarz lub przebywają z uczniami do końca przerwy. W tym czasie należy wywietrzyć salę. Uczniowie nie mogą pozostawać na przerwie bez nadzoru nauczyciela.

 

§  Uczniowie wychodzą z nauczycielami kończącymi lekcje w danej klasie na korytarz i pozostają pod ich opieką w czasie przerwy wg tabeli (co druga przerwa). Klasy, które nie wychodzą na korytarz pozostają z nauczycielami w sali do końca przerwy.

 

 

 

4a

5a

6b

6c

7b

 

s.24

s.27

s.28

s.26

s.25

Przerwa po lekcji

1, 3, 5,

 2, 4, 6

1, 3, 5,

1, 3, 5,

 

2, 4, 6

 

 

 

 

 

 

 

4c

4b

6a

7a

7c

8a

8b

 

s.37

s.39

s.32

s.36

s.40

s.38

s.31

Przerwa po lekcji

2, 4, 6

2, 4, 6

1, 3, 5,

1, 3, 5,

1, 3, 5,

1, 3, 5,

2, 4, 6

 

       

 

 

§  Na 2 minuty przed końcem przerwy uczniowie spędzający przerwę w sali lekcyjnej ustawiają się na korytarzu przed klasą. Nauczyciel pozostawia grupę pod opieką nauczycieli dyżurujących na korytarzu i udaje się do klasy, z którą będzie miał kolejną lekcję.

 

§  Uczniowie, którzy zgodnie z tabelą nie wychodzą na przerwę, mogą skorzystać
z toalety 5 minut przed końcem lekcji.

 

§  Uczniowie, którzy spędzają przerwy na korytarzu korzystają z toalety na przerwie.

 

§  W czasie przerwy na korytarzu i w czasie przemieszczania się do innych sal wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami
w przestrzeniach wspólnych szkoły i zaleca stosowanie osłony ust i nosa przez uczniów i nauczycieli.

 

§  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 

§  Nauczyciel może spędzać przerwy z uczniami, z którymi skończył lekcję na łączniku lub boisku szkolnym.

 

§  Jeśli nauczyciel pełnił dyżur na korytarzu lub w klasie, może skorzystać z toalety w czasie lekcji, wówczas do klasy wchodzi pracownik obsługi.

 

 

Zajęcia lekcyjne

 

§  Uczniowie mogą zmienić klasy (informatyczne, językowe) dopiero po dzwonku na lekcje.

 

§  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

§  Uczeń nie zmienia wyznaczonego miejsca i nie przemieszcza się w klasie
w czasie zajęć bez zgody nauczyciela.

 

§  Na zajęcia wyrównawcze, rozwijające, rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastykę korekcyjną uczniowie udają się po dzwonku na lekcję.

 

 

 

Wychowanie fizyczne:

 

§  Uczniowie udają się na lekcje wychowania fizycznego wyłącznie z nauczycielami w-f, którzy przychodzą po uczniów i ich odprowadzają. 

 

 

 

§  Uczniowie, którzy skończyli lekcję w-f pozostają pod opieką nauczycieli w-f do końca przerwy.

 

§  Zaleca się nauczycielom wychowania fizycznego prowadzenie zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.

 

§  Nauczyciel ma obowiązek zdezynfekować sprzęt sportowy używany w czasie lekcji po każdych zajęciach.

 

§  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

 

Świetlica

 

§  W pierwszej kolejności ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie oczekujący na odwóz autobusem szkolnym oraz dzieci, których oboje rodzice pracują.

 

 

 

Uczniowie klas I-III przebywają po lekcjach w wyznaczonych salach lekcyjnych na parterze.

 

 

Uczniowie klas IV-VIII oczekują na autobus szkolny w sali nr 21 (I piętro). Jest to tymczasowa świetlica. Nie mogą przebywać bez wiedzy wychowawcy świetlicy na terenie szkoły

 

 

Proszę zwrócić uwagę, aby uczniowie, którzy mają przebywać na świetlicy nie opuszczali budynku szkoły oraz nie wchodzili na teren budowy.

 

 

§  Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

§  Uczniowie miejscowi udają się do domu niezwłocznie po zakończonych lekcjach. Nie pozostają w budynku szkoły.

 

§  Do autobusu dzieci odprowadzane są przez opiekunki. W autobusie obowiązują maseczki ochronne.

 

§  W świetlicy obowiązuje regulamin korzystania z zajęć świetlicowych, w którym znajdują się zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

 

 

Korzystanie z biblioteki szkolnej

 

§  Pomieszczenie biblioteki nie będzie dostępne dla uczniów. Książki dla danej klasy zamawia nauczyciel. Bibliotekarze przygotowane egzemplarze dostarczają do klas.

 

 

 

 

Do końca roku szkolnego stołówka szkolna nie będzie czynna.

 

 

 

Inne zasady

 

 

 

§  Uczniowie przechowują odzież w klasach, w których mają zajęcia. Nie ma możliwości skorzystania z szatni szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizowane projekty